GARANTIJOS SĄLYGOS


Be visų įstatymuose numatytų teisių, atsirandančių įsigijus gaminį, ir nepažeidžiant įstatymuose numatytų teisių, kurios taikomos savarankiškai ir nemokamai, visiems mūsų interneto svetainėje išvardytiems naujiems RYOBI prekės ženklo elektriniams įrankiams ir (arba) sodo įrankiams, išskyrus įrankių priedus, įrankių laikymo sistemas ir atsargines dalis, kaip toliau aprašyta (toliau - Gaminys), taikoma „Techtronic Industries GmbH“ (toliau - TTI) suteikta savanoriška garantija pagal toliau nurodytas sąlygas (toliau - Garantija).

Garantija taikoma tik pirkėjui (-ams), kuris (-ie) gaminius įsigyja kaip galutinis vartotojas (toliau - Vartotojas). Mažmenininkams, nuomos bendrovėms ir profesionaliems galutiniams naudotojams šios bendrosios Garantijos sąlygos aiškiai netaikomos. Profesionaliems galutiniams naudotojams tam tikram (-iems) gaminiui (-iams) gali būti taikoma kitokio tipo savanoriška garantija, jei tai aiškiai nurodyta svetainėje www.ryobitools.eu. Naudojimasis šia savanoriška Garantija neapriboja teisės aktuose numatytų Vartotojo teisių defekto atveju.

1. Standartinės garantijos (toliau - Standartinė garantija), jei Gaminys įsigytas tik asmeniniam naudojimui, terminas yra 24 mėnesiai (toliau - Standartinės garantijos laikotarpis) ir prasideda gaminio įsigijimo dieną. Ši data turi būti patvirtinta sąskaita faktūra arba kitu pirkimo įrodymu, kad Standartinė garantija galiotų ir būtų vykdoma. Ši Standartinė garantija taip pat taikoma tik naujam (-iems) Gaminiui (-iams).

2. Tam tikrų šalių vartotojai, užsiregistravę interneto svetainėje www.ryobitools.eu, gali pratęsti Standartinės garantijos galiojimą tinkamiems Gaminiams ilgesniam nei Standartinės garantijos laikotarpiui. Informacija apie tai, ar Gaminiams gali būti taikoma pratęsta garantija (toliau - Pratęsta garantija), nurodyta ant Gaminio pakuotės, interneto svetainėje www.ryobitools.eu ir (arba) atitinkamuose Gaminio dokumentuose adresu https://www.ryobitools.eu/. Norėdami pasinaudoti Pratęsta garantija, Vartotojai turi užregistruoti savo Gaminį (-ius) internetu per 30 kalendorinių dienų nuo įsigijimo dienos. Visa Vartotojo asmeninė informacija bus tvarkoma pagal privatumo pareiškimą, kurį galima rasti čia https://uk.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy/. Registracijos patvirtinimo kvitas, kuris išsiunčiamas el. paštu, ir originali sąskaita faktūra, kurioje nurodyta pirkimo data, yra Pratęstos garantijos įrodymas.

3. Standartinė garantija ir Pratęsta garantija (toliau - Garantijos) apsiriboja sugedusio Gaminio remontu ir (arba) pakeitimu TTI nuožiūra, su sąlyga, kad gamybos ar medžiagos defektas buvo pirkimo dieną. Negalima reikalauti jokių papildomų išlaidų ar nuostolių. Garantijos taip pat netaikomos:

 • bet kokiai žalai, kurią Vartotojas padaro atsitiktinai, tyčia ar dėl neatsargumo
 • bet kokiai Gaminio žalai, atsiradusiai dėl netinkamo elgesio su Gaminiu ar nepakankamos priežiūros
 • jokiam pakeistam ar modifikuotam Gaminiui
 • jokiam Gaminiui, kurio originalūs identifikavimo ženklai (prekės ženklas, serijos numeris) buvo sugadinti, pakeisti ar pašalinti
 • bet kokiai žalai, atsiradusiai dėl to, kad nesilaikoma naudojimo instrukcijos
 • Gaminiams, kurie nėra paženklinti CE/UKCA ženklu
 • jokiam Gaminiui, kurį buvo bandoma remontuoti neįgaliotajame techninės priežiūros centre arba be išankstinio TTI įgaliojimo
 • jokiam Gaminiui, prijungtam prie netinkamo maitinimo šaltinio (amperų, įtampos, dažnio)
 • jokiam Gaminiui, naudojamam su netinkamu degalų mišiniu (degalai, alyva, alyvos santykis)
 • bet kokiai žalai, atsiradusiai dėl išorinio poveikio (vandens, cheminių medžiagų, fizinių poveikių, smūgių) ar pašalinių medžiagų
 • įprastam atsarginių dalių nusidėvėjimui
 • netinkamam naudojimui, gaminio (-ių) perkrovai
 • naudojant nepatvirtintus priedus ar dalis
 • elektrinių įrankių priedams, pateikiamiems kartu su įrankiu arba įsigyjamiems atskirai. Tokios išimtys, įskaitant, bet neapsiribojant, apima atsuktuvų antgalius, grąžtus, šlifavimo diskus, šlifavimo popierių ir ašmenis, šonines kreipiamąsias
 • komponentams (dalims ir priedams), kurie paprastai susidėvi, įskaitant, bet neapsiribojant, aptarnavimo ir priežiūros rinkinius, anglinius šepečius, guolius, griebtuvą, SDS grąžto priedą arba laikiklį, maitinimo laidą, papildomą rankeną, transportavimo dėklą, šlifavimo plokštę, dulkių maišelį, dulkių išmetimo vamzdelį, veltinio poveržles, smūginio veržliarakčio kaiščius ir spyruokles, smūgines rankenėles, pavaros diržus, sankabą, gyvatvorių žirklių arba vejapjovių peilius, diržus, kabelio droselį, dantis, prikabinimo kaiščius, pūtimo ventiliatorius, pūtimo ir siurbimo vamzdelius, siurblio maišelį ir dirželius, kreipiamąsias juostas, pjūklų grandines, žarnas, jungtis, purkštukus, ratus, purškimo lazdeles, vidines rites, išorines rites, pjovimo linijas, uždegimo žvakes, oro filtrus, dujų filtrus, mulčiavimo peilius ir t. t.

 • 4. Norint gauti garantinį aptarnavimą, Gaminys (-iai) turi būti išsiųstas (-i) arba pateiktas (-i) nedelsiant po to, kai atsirado arba buvo pastebėtas gaminio ar medžiagos defektas, įgaliotajam RYOBI aptarnavimo partneriui, nurodytam šioje svetainėje https://www.ryobitools.eu/.

  Vartotojai gali gauti Garantijose numatytas paslaugas iš RYOBI aptarnavimo partnerio:
   a. kreipdamiesi į mažmenininką, kuriame buvo įsigyta prekė; arba
   b. užsiregistravę paslaugų platformoje, kurią galima rasti RYOBI komerciniame tinklalapyje https://www.ryobitools.eu/, šio proceso prieinamumas įvairiose šalyse gali skirtis.
   Siunčiant Gaminį įgaliotajam RYOBI aptarnavimo partneriui, Gaminys turi būti saugiai supakuotas be pavojingo turinio (išsamesnės informacijos rasite saugos instrukcijose svetainėje https://www.ryobitools.eu/), pažymėtas siuntėjo adresu ir kartu su trumpu defekto aprašymu. Atminkite, kad kai kuriose šalyse pristatymo mokestį arba pašto išlaidas turi sumokėti siuntėjas pagal vietos praktiką. Norėdami sužinoti, ar tokie mokesčiai taikomi, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį RYOBI techninės priežiūros centrą.

  5. Gavus Gaminį, kuris, Vartotojo teigimu, turi defektų, jis bus patikrintas. Patvirtinus defektą, paslaugos pagal Garantijas bus teikiamos taisant sugedusias gaminių dalis arba keičiant jas nesugedusiomis dalimis TTI nuožiūra. Jei TTI atsisako taisyti defektą arba, TTI nuožiūra, remontas nepavyko, bus pateiktas lygiavertis pakaitalas. Pakeistas (-i) Gaminys (-iai) arba jo (jų) dalis (-ys) taps TTI nuosavybe. Bet koks (-i) remontas (-ai) ir (arba) pakeitimas (-ai) pagal pirmiau nurodytas Garantijas yra nemokamas (-i). TTI atliktas (-i) remontas (-ai) ir (arba) pakeitimas (-ai) nereiškia, kad Garantijos pratęsiamos arba pradedamos taikyti iš naujo. Pakeistoms atsarginėms dalims taikomos iš pradžių suteiktos Garantijos, o Garantijų laikotarpis baigiasi kartu su Garantijos, kuri iš pradžių buvo suteikta visam Gaminiui, laikotarpiu.

  6. „Techtronic Industries GmbH“, Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Vokietija, RYOBI Garantijas suteikia tik Vartotojui, kuris iš pradžių įsigijo Gaminį, ir jų negalima perduoti ar perleisti.

  7. Garantijos galioja Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Už šių teritorijų ribų kreipkitės į mažmenininką, kur pirkinys buvo įsigytas, kad sužinotumėte, ar taikoma kita savanoriška garantija.

  ĮGALIOTASIS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS
  Jei turite kokių nors pageidavimų ar problemų, susijusių su šiuo gaminiu, galite kreiptis į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros centrą apsilankydami www.ryobitools.eu arba tiesiogiai: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Nurodykite etiketėje išspausdintą serijos numerį ir gaminio tipą