GARANTIVILLKOR

Förutom eventuella lagstadgade rättigheter som uppstår genom köpet, täcks den här produkten av en garanti som anges nedan.
 
Garantiperioden är 24 månader för konsumenter och börjar gälla från det datum då produkten köptes. Detta datum måste dokumenteras på en faktura eller annat köpbevis. Produkten är utformad och avsedd för konsumenter och privat bruk. Därmed tillhandahålls ingen garanti vid yrkesmässigt eller kommersiellt bruk.
 
Det finns möjlighet att förlänga garantiperioden för en del av utbudet för elverktyg (AC/DC) under den period som anges ovan genom att använda registreringen på webbplatsen www.ryobitools.eu. De verktyg som är berättigade till en förlängning av garantiperioden visas tydligt i butiker och/eller på förpackningen/och anges i produktdokumentationen. Slutanvändaren behöver registrera hans/hennes nyförvärvade verktyg online inom 30 dagar från köpdatumet. Slutanvändaren kan registrera sig för den förlängda garantin i det land där han/hon bor om landet finns angivet i registreringsformuläret online och där detta alternativ är giltigt. Dessutom måste slutanvändaren ge sitt medgivande till lagring av data vilket krävs vid registrering online samt acceptera villkoren. Bekräftelsekvittot för registreringen som skickas ut via e-post och originalfakturan som visar köpdatumet kommer att gälla som bevis för den förlängda garantin.
 
Garantin täcker alla produktdefekter under garantiperioden som beror på brister i utförande eller material vid köpdatumet. Garantin är begränsad gällande reparation och/eller utbyte och inkluderar inte några skyldigheter inklusive men inte begränsat till oförutsedda skador eller följdskador. Garantin är inte giltig om produkten har missbrukats, använts i strid med bruksanvisningen eller inte anslutits på rätt sätt. Denna garanti täcker inte:eventuella skador på produkten som uppstått till följd av felaktigt underhåll:
-produkter som har ändrats eller modifierats
-produkter där ursprungliga identifieringsmärkningar (varumärke, serienummer) har målats över, ändrats eller tagits bort
-eventuella skador som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte efterföljts
-alla icke CE-produkter
-eventuella produkter som har försökts repareras av en icke-kvalificerad yrkesman eller utan föregående medgivande från Techtronic Industries.
-eventuella produkter som anslutits till felaktig strömförsörjning (ampere, volt, frekvens)
-eventuella produkter som använts med olämplig bränsleblandning (bränsle, olja, oljeprocent)
-eventuella skador som uppstått till följd av yttre påverkan (kemisk, fysisk, stötar) eller främmande ämnen
-normalt slitage av reservdelar
-olämplig användning, överbelastning av verktyget
-användningen av icke-godkända tillbehör eller delar
- Eventuella periodiska justeringar av eller vid underhållsrengöring av förgasare
- Tillbehör till elverktyg som medföljde verktyget eller köpts separat. Sådana undantag inkluderar men är inte begränsat till skruvmejselbits, borrbits, slipskivor, sandpapper, blad och sidoskena 
-Komponenter (delar och tillbehör) som är föremål för naturligt slitage, inklusive men inte begränsat till service- och underhållssatser, kolborstar, kullager, chuck, tillbehör eller tillhörande SDS-borrbit, strömsladd, hjälphandtag, transportväska, slipplatta, dammpåse, dammutblåsrör, filtbrickor, stift och fjädrar till mutterdragare, tryckknappar, drivremmar, koppling, blad till kanttrimrar eller gräsklippare, sele, gasreglagevajer, spetsar, filtbrickor, kopplingssprint, blåsfläkt, blås- och sugrör, sugpåse och remmar, styrskenor, sågkedjor, slangar, anslutningsdonrördel, spraymunstycken, hjul, spraystavar, innerrullar, ytterspolar, skärtråd, tändstift, luftfilter, gasfilter, sönderdelningsblad osv
 
Vid service måste produkten skickas eller uppvisas för en RYOBI-auktoriserad servicestation som står angiven för varje land i följande adresslista över servicestationer. I vissa länder tar din lokala RYOBI-återförsäljare på sig ansvaret att skicka produkten till RYOBI-serviceorganisationen. När en produkt skickas till en RYOBI-servicestation, ska produkten paketeras säkert utan något farligt innehåll såsom bensin, markeras med avsändarens adress samt en kort beskrivning av felet.
 
En reparation/ett utbyte under denna garanti är kostnadsfri. Det utgör inte en förlängning eller förnyelse av garantiperioden. Utbyta delar eller verktyg blir vår egendom. I vissa länder måste leveranskostnader eller porto betalas av avsändaren. Dina lagstadgade rättigheter som härrör från köpet av verktyget förblir opåverkade
 
Denna garanti är giltig i Europeiska gemenskapen: Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Turkiet och Ryssland. Utanför dessa länder, kontakta din auktoriserade RYOBI-återförsäljare för att avgöra om en annan garanti gäller.