ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1.Na tento výrobok sa okrem všetkých zákonných práv, vyplývajúcich z nákupu, vzťahuje záruka v nasledovnom znení.
 
Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa, kedy bol výrobok zakúpený. Tento dátum musí byť doložený faktúrou alebo iným dokladom o zakúpení. Výrobok je navrhnutý a určený pre spotrebiteľov a len na súkromné používanie. Preto sa záruka sa neposkytuje v prípade použitia na profesionálne a komerčné účely. Táto záruka sa vzťahuje len na nové výrobky.
 
2.V prípade elektrického náradia (na striedavý/jednosmerný prúdu AC/DC), existuje možnosť predĺženia záručnej doby oproti záručnej dobe, uvedenej vyššie, s využitím on-line registrácie na webovej stránke www.ryobitools.eu. Označenie na náradí o nároku na predĺženie záručnej doby je zreteľne uvedené v obchodoch a/alebo na obale a je uvedené v dokumentácii k výrobku. Koncový používateľ musí zaregistrovať svoje novozískané náradie on-line do 30 dní odo dňa nákupu. Koncový používateľ sa môže zaregistrovať na predĺženú záruku v krajine svojho bydliska, ak je v on-line registračnom formulári uvedená táto možnosť. Ďalej musia koncoví používatelia ešte dať svoj súhlas k uchovávaniu údajov, ktoré je potrebné zadať on-line a musia súhlasiť s podmienkami. Potvrdenie o prijatí registrácie, ktorý je zasielané e-mailom a originál faktúry, v ktorej je uvedený dátum nákupu, slúžia ako dôkaz o predĺženej záruke.
 
3.Záruka sa vzťahuje na všetky poruchy výrobku v záručnej dobe, spôsobené chybami materiálu alebo spracovania k dátumu nákupu. Táto záruka je obmedzená na opravu a/alebo výmenu a nezahŕňažiadne ďalšie povinnosti, vrátane, okrem iných, náhodné alebo následné škody. Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok nesprávne používaný, bol používaný v rozpore s návodom na použitie alebo bol nesprávne zapojený. Táto záruka sa nevzťahuje na:
-akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
-akýkoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
-akýkoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobné číslo)
-akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
akýkoľvek výrobok, ktorý neobsahujú označenie CE
-akýkoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
-akýkoľvek výrobok, pripojený k nesprávnemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
-akýkoľvek výrobok, používaný s nesprávnou palivovou zmesou (palivo, olej, percento oleja)
-akékoľvek poškodenia, spôsobené vonkajšími vplyvmi (chemickými, fyzikálnymi, nárazmi) alebo cudzorodými látkami
-bežné opotrebovanie náhradných dielov
-nevhodné používanie, preťažovanie nástroja
-používanie neschváleného príslušenstva a dielov
-Akékoľvek pravidelné úpravy alebo čistenie karburátorov, vykonávaných vrámci údržby 
-príslušenstvo k elektrickému náradiu, dodávané spolu s náradím alebo zakúpené oddelene. Takéto vylúčenia sa vzťahujú, okrem iného, na násady skrutkovačov, vrtáky, brúsne kotúče, brúsny papier a čepele, bočné vodiace lišty
-Súčiastky (diely a príslušenstvo), ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu, okrem iného súpravy na servis a údržbu, uhlíky, ložiská, skľučovadlá, SDS vrtáky a príslušenstvo, príloh alebo prijímanie, napájací kábel, pomocná rukoväť, prepravná skriňa, brúsna doska, prachové vrecko, výfuková trubica, plstené podložky, kolíky a pružiny na rázový uťahovač, otočné gombíky, hnacie remene, spojka, nože na nožnice na živý plot alebo kosačku na trávu, popruhy, lanko škrtiacej klapky, radličky, plstené podložky, závesné klince, lopatky fúkačov, trubice vysávača a fúkača, vak do vysávača a popruhy, vodiace lišty, reťazové píly, hadice, spojovacie armatúry, trysky, kolesá, striekacie rúrky, vnútorné cievky, vonkajšie cievky, žacie lanká, zapaľovacie sviečky, vzduchové filtre, benzínové filtre, mulčovacie nože atď.
4.Na opravu musí byť výrobok odoslaný alebo doručený do autorizovaného servisného strediska RYOBI, uvedeného pre každú krajinu v nasledovnom zozname adries servisných stredísk. V niektorých krajinách miestny zástupca RYOBI preberá na seba záväzok zaslať tovar do servisnej organizácii RYOBI. Pri odosielaní výrobku do servisného strediska RYOBI je potrebné výrobok bezpečne zabaliť bez akéhokoľvek nebezpečného obsahu, ako je benzín, s vyznačením adresy odosielateľa, s krátkym popisom poruchy.
 
5.Oprava/výmena je vrámci tejto záruky bezplatná. Neznamená to predĺženie záruky alebo spustenie novej záručnej doby. Vymenené diely alebo nástroje sa stávajú našim vlastníctvom. V niektorých krajinách náklady na odoslanie alebo poštovné musí zaplatiť odosielateľ. Vaše zákonné práva, vyplývajúce z nákupu náradia, zostávajú nedotknuté
 
6.Táto záruka platí v Európskej únii, vo Veľkej Británii, Švajčiarsku, Islande, Nórsku, Lichtenštajnsku, Turesku a Rusku. Ak sa nachádzate mimo týchto oblastí, obráťte sa na autorizovaného predajcu RYOBI na určenie, či sa dá uplatniť iná záruka.